Sunday, March 22, 2009

Perpindahan Pusat Pentadbiran Neger--Negeri Selat

Kelemahan sistem pentadbiran Negeri-negeri Selat di India menyebabkan ianya
dipindahkan ke London. Bincangkan.

Sejak Negeri-negeri Selat diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan British di India, maka telah timbul pelbagai sungutan di kalangan masyarakat di Negeri-negeri Selat dan golongan saudagar. ini kerana pada keseluruhannya, kerajaan India tidak dapat mengawal keadaan di Negeri-negeri Selat. Malahan, mereka juga tidak suka berada di bawah pengawalan India kerana sikap tidak ambil peduli terhadap hal-ehwal Negeri-negeri Selat yang akhirnya banyak menimbulkan pelbagai masalah pentadbiran dan kemerosotan ekonomi, terutama di Singapura. Akhirnya, timbul isu mendesak oleh rakyat tempatan khususnya para pedagang Singapura supaya pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan ke London
Isu perpindahan pentadbiran Negeri-negeri Selat telah ditimbulkan oleh George Eari dan diteruskan oleh Anderson pada tahun 1840-an. Isu ini terus memuncak apabila kerajaan India memutuskan bahawa kerajaan akan melaksanakan penggunaan mata wang Rupee dan cukai pelabuhan akan dikenakan di Negeri-negeri Selat pada tahun 1855 dan 1856. Isu perpindahan ini akhirnya dimuatkan di akhhar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan saudagar. Pada bulan April 1858, isu ini telah dibentangkan di Parlimen British. Golongan saudagar diketuai oleh W.H Read dan bekerjasama dengan John Crowford bekas Residen Singapura telah berusaha mempengaruhi menteri dan ahli Parlimen British untuk menyokong perpindahan pentadbiran Negeri-negeri Selat. Kerajaan British telah menghantar Sir Hewlee Robinson ke Negeri-negeri Selat untuk laporan peruntukan yang diperlukan Akhirnya pada 1 April 1867, pentadhiran Negeri-negeri Selat diletakkan di bawah kawalan Pejabat Tanah Jajahan di London.
Kelemahan-kelemahan yang wujud dalam sistem pentadbiran Negeri-negeri Selat, misalnya sikap tidak prihatin dan pengabaian kerajaan India terhadap masalah Negeri-negeri Selat telah menyebabkan ianya terpaksa dipindahkan ke Landon. Memandangkan kedudukan Negeri-negeri Selat yang terletak jauh dari India, maka sukar untuk kerajaan India melaksanakan pendbirannya dengan berkesan. Tambahan pula, masalah pentadbiran di Negeri-negeri Selat tidak serupa dengan masalah yang dihadapi oleh kerajaan India di negara tersebut. Sikap pengabaian kerajaan India terhadap pentadbiran Negeri-negeri Selat terserlah apabila Syarikat Hindia Timur kehilangan monopoli perdagangan di negara China pada tahun 1833. ini kerana Syarikat Hindia Timur tidak lagi memerlukan negeri negeri Selat sebagai pelabuhan persinggahan bagi sebilangan kapalnya yang berlayar di antara India dengan Negara China. Pengabaian oleh kerajaan India juga jelas dalam hal-hal seperti kegiatan lanun yang berleluasa di perairan Selat Melaka yang boleh menyebabkan keselamatan pedagang dan perdagangan di negeri-negeri Selat terancam. Kegiatan kongsi Gelap Cina turut mengganggu perdagangan dan ketenteraman di Negeri-negeri Selat. Golongan pedagang membantah kegiatan tersebut kerana mengancam keamanan yang diperlukan bagi kemajuan perdagangan. Walau bagaimanapun, kerajaan India tidak mahu mengatasi masalah tersebut kerana pendapatan yang diperoleh dari negeri-negeri Selat tidak cukup dan kerajaan India tidak mahu menggunakan wang mereka sendiri.
Dasar pengurangan pegawai juga telah dilakukan oleh kerajaan India untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran Negeri-negeri Selat seterusnya menyebabkan kecekapan pentadbiran negeri-negeri Selat telah merosot. Ini kerana negeri-negeri Selat semakin maju, namun bilagan pegawai yang dihantar ke Negeri-negeri Selat juga tidak terlatih dalam sistem pentadbiran tempatan. Kebanyakan mereka masih muda dan tidak faham tentang bahasa serta adat resam penduduk tempatan. Oleh itu, timbul pelbagai masalah dalam sistem pentadbiran dan sukar untuk mereka melaksanakan tugas dengan cekap. Pegawai yang dihantar juga tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh kerana gaji mereka yang rendah dan kenaikan pangkat yang tidak terjamin. Akibat daripada masalah tersebut, amalan rasuah berleluasa di kalangan pegawai. Kerajaan India juga mengabaikan keamanan dan undang-undang di Negeri-negeri Selat, di mana bilangan anggota polis tidak cukup untuk menjaga ketenterarnan. Misalnya pada tahun 1831, hanya terdapat 18 orang polis untuk menjaga penduduk seramai 16 000 orang di Singapura. Begitu juga dengan sistem keadilan di Negeri-negeri Selat yang tidak cekap kerana tidak ada hakim dan peguam yang terlatih serta kekurangan mahkamah untuk membicara dan mengadili kes-kes jenayah serta awam. Misalnya, hanya terdapat seorang hakim di Negeri-negeri Selat pada tahun 1856. Ini juga menyebabkan banyak kes tertangguh, namun kerajaan India tidak mengambil sebarang tindakan bagi mengatasi masalah tersebut.
Kelemahan dalam sistem perwakilan juga menyebabkan pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan Kerajaan Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam menyuarakan pendapat berkenaan pentadbiran Negeri-negeri Selat. Jadi, undang-undang digubal dan diluluskan di Majlis Perundangan di Calcutta atau Parlimen. Undangundang yang diluluskan di Calcutta ataupun di London tidak sama dengan keadaan di Negeri-negeri Selat kerana keadaan sosial ekonomi Negeri-negeri Selat jauh berbeza daripada India dan Britain. Malahan, undang-undang digubal tanpa menghiraukan pandangan pegawai-pegawai tempatan. lni kerana pedagang Negeri-negeri Selat tidak puas hati dengan tindakan kerajaan India. Oleh itu, menuntut penubuhan sebuah Majlis Perundangan dengan perwakilan tempatan supaya mereka mempunyai hak dalam pentadbiran serta dasar-dasar dan undang-undang dapat digubal berdasarkan pandangan pegawai tempatan.
Pembuangan banduan oleh kerajaan India ke Negeri-negeri Selat telah menyemarakkan lagi semangat penduduk tempatan untuk mendesak kerajaan India memindahkan pentadbiran Negeri-negeri Selat ke London. Menjelang tahun 1857, lebih daripada 4000 orang banduan dihantar untuk menjalani latih hukuman di Negeri-negeri Selat Saudgar Negeri-negeri Selat yang diketuai oleh WH Read membantah keras tindakan India yang menjadikan Negeri-negeri Selat sebagai tempat pembuangan banduan. Mereka mendakwa bahawa kehadiran banduan di sekeliling mereka merendahkan imej serta mengancam nyawa mereka. Selain itu Negeri-negeri Selat terpaksa membiayai semua perbelanjaan untuk menanggung banduan tersebut. Mereka turut membantah tindakan kerajaan India yang sengaja menambah beban kewangan dan sosial ke atas mereka. Kerajaan India juga mengamalkan dasar tidak campur tangan di Negeri-negeri Selat yang akhirnya merugikan saudagar yang berdagang. Mereka inginkan kerajaan India campur tangan dan menamatkan keadaan huru-hara seperti perang perebutan takhta dan peperangan antara kongsi gelap Cina yang semakin berleluasa demi meluaskan pengaruh Inggeris di negeri-negeri Melayu. Mereka juga berharap keamanan di Negeri-negeri Selat dapat dipulihkan untuk kemajuan perdagangan dan pelaburan. Narnun. kerajaan India degil dan enggan melanggar dasar tidak campur tangan terhadap Negeri-negeri Selat. Sebaliknya, kerajaan India mengikuti dasar proSiam. Dasar ini merugikan perdagangan Negeri-negeri Selat. Perluasan kuasa Siam ke atas negeri-negeri Melayu seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak disekat oleh kerajaan India. Akibatnya, perdagangan Negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri tersebut terjejas.
Pada tahun 1855 kerajaan India telah meluluskan Akta Mata Wang. Akta ini menjadikan mata wang India, iaitu Rupee sebagai mata wang sah di Negeri-negeri Selat untuk menggantikan mata wang Sepanyol. Saudagar Negeri-negeri Selat menentang Akta Mata Wang ini kerana menjejaskan perdagangan mereka disebabkan nilai mata wang Rupee tidak stabil berbanding nilal mata wang Sepanyol. Akibat bantahan itu, kerajaan India menarik balik perlaksanaan Akta Mata Wang. Selain itu pada tahun 1856, kerajaan India telah meluluskan satu lagi undang-undang, iaitu mengenakan cukai pelabuhan ke atas Negeri-negeri Selat ini merupakan satu lagi cara kerajaan India untuk memperoleh pendapatan dan Negeri-negeri Selat bagi membiayai perbelanjaan Negeri-negeri Selat. Namun, langkah tersebut mengancan taraf pelabuhan bebas Negeri-negeri Selat, terutama Singapura yang kemakmurannya bergantung pada perdagangan bebasnya. Penentangan dibuat dan pengenaan cukai pelabuhan ini akhirnya dimansuhkan.
Kesimpulannya, masalah dan kelemahan dalam sistem pentadbiran di Negeri-negeri Selat yang berpunca daripada tindakan melulu tidak ambil peduli oleh kerajaan India telah membawa kepada perpindahan pentadbiran Negeri-negeri Selat, selepas perpindahan kerajaan Negeri-negeri Selatt berusaha untuk menyelesaikan masalah yang rnenimbulkan rasa tidak puas hati. Antara langkah yang diambil ialah menamhahkan bilangin hakim, kakitangan kerajaan, anggota polis dan sebagainya. Pejabat Tanah Jajahan tetap meneruskan dasar tidak campur tangan di negeri-negeri Melayu sehingga Gabenor Sir Andrew Clarke memulakan dasar campur tangan pada tahun 1874.

Johor Negeri Yang Tidak dijajah

Johor merupakan satu-satunya negeri Melayu yang terakhir dikuasai oleh British.Bincangkan faktor-faktor Johor dapat mengekalkan kemerdekaannya.

Pengenalan
Johor menjadi negeri Melayu yang terakhir menerima penasihat British iaitu Douglas Campbell pada tahun 1914. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kejayaan Johor mengekalkan kemerdekaannya

isi penting
faktor-faktor yang mendorong
Kebijaksanaan pemerintah-pemerintah Johor dalam melaksanakan pentadbiran yang lebih cekap dan sistematik terutamanya Temenggung Ibrahim dan Sultan Abn Bakar. Pembaharuan yang dilaksanakan:

i) Tahun 1895 — diperkenalkan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor. Undang-undang Tubuh ini menjamin pemerintah yang teratur dan kuasa sultan diperkukuh.
ii) Pentadbiran Johor mirip pentadbiran Barat yang dilaksanakan di Singapura. Negeri Johor dibahagi kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan pentadbiran.
iii) Menjadikan Johor Bharu (Tanjung Puteri) sebagai ibu negeri dan tempat semayam raja/sultan.
iv) Golongan birokrasi Johor terdiri daripada kaum elit Melayu yang taat setia dan taat. Pembesar-pembesar menggabungkan ciri-ciri moden dan cirri-ciri pemerintahan Melayu tradisional.
v) Pentadbiran Johor dibahagi kepada beberapa jabatan seperti Jabatan Tanah dan Kerja Raya, Sistem Kehakiman, Pasukan Polis, Jabatan Pendidikan Sekular, dan Jabatan Khazanah.
vi) Sultan Abu Bakar dibantu oleh Jemaah Menteri dan Majlis Negeri. Di samping itu, baginda telah mengupah beberapa orang penasihat Eropah.

Sistem pentadbiran Johor berbentuk ala Barat. Sultan Abu Bakar tidak memberi peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya.

(b) Kewibawaan dan kebijaksanaan pegawai-pegawai kanan kerajaan Johor membantu mengekalkan kemerdekaan Johor seperti
(i) Dato’ Jaafar bin Haji Muhamad mengadakan beberapa pembaharuan:
- Mewajibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor.
— Mengarah bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor.
- Menetapkan surat-surat rasmi kerajaan ditulis dalam bahasa Melayu.

(ii) Dato’Abdul Rahman b. Andak
- Mengawal hal ehwal luar negeri Johor untuk menghalang British menjajah Johor Contoh: Menghalang pembinaan landasan kereta api merentasi Johor ke Singapura.
- Memastikan hubungan persahabatan terus terjalin dengan pegawai-pegawai British.

(iii) Dato’Muhamad Salleh b. Perang
- Bertanggungjawab membuat perancangan pembangunan negeri Johor. Beliau telah melukis peta negeri Johor dan ini memudahkan urusan pembangunan negeri Johor.

(iv) Dato’Muhamad Ibrahim b. Munsyi.
- Bertanggungjawab memajukan pendidikan moden di Johor.

usaha gigih pemimpin-pemimpin kanan membantu mengekalkan kedaulatan Johor
(c) Perhuhungan baik dengan British.
i) Hubungan baik diwujudkan antara pegawai British di Ncgeri-negeri Selat dengan kerajaan British di London.
ii) Hubungan baik amat menguntungkan kerana:
- Temenggung Ibrahim mengukuhkan kedudukannnya.
- Gelaran Maharaja dan sultan yang diberi kepada Sultan Ahu Bakar yang diiktiraf oleh British.
(d) Tidak berlaku kekacauan di Johor.
(i) Mengawal kemasukan penghijrahan orang China ke Johor melalui Sistem Kangco. Kerajaan Johor hanya membenarkan kongsi gelap Gee Hin sahaja masuk ke Johor. Dengan cara ini tidak berlaku pergaduhan antara kongsi gelap Cina dengan Johor.
(ii) Tiada masalah perebutan takhta antara pembesar-pembesar Melayu dan perebutan takhta antara perwarisan takhta Sultan.

Keadaan yang aman tidak memberi sebarang alasan untuk British campur tangan di Johor.
(e) Kurang potensi ekonomi
(i) Negeri Johor tidak mempunyai bijih timah yang amat diperlukan oleh British. Kekurangan kepentingan ekonomi mengurangkan minat British untuk menguasai Johor.
Kesimpulan
Kejayaan British meluaskan kuasanya ke Johor membuktikan kejayaan British rnelengkapkan proses imperialisme di Tanah Melayu

Sistem Ekonomi Sara Diri

“Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British bersifat ekonomi
sara diri semata-mata.” Jelaskan.

Masyarakat Melayu tradisional telah mempunyai satu bentuk sistem ekonomi sara diri sejak awal lagi. Sistem ekonomi sara diri yang terbentuk cukup untuk menyara hidup tertumpu kepada kegiatan pertanian, penternakan binatang, pungutan hasil hutan, dan perlombongan secara kecil-kecilan. Walau bagaimanapun, kegiatan ekonomi berbentuk komersial telah pun bermula sebelum campur tangan British
Sistem ekonomi sara diri ialah kegiatan ekonomi yang dikendalikan bagi mendapatkan bahan-bahan makanan dan hasil-hasil lain untuk memenuhi keperluan hidup seharian, iaitu bagi menyara keperluan keluarga sendiri. Petani-petani menggunakan cara pertanian yang asas sahaja. Peralatan tradisional dan tenaga binatang telah digunakan. Tenaga manusia pula terdiri daripada anggota keluarga. Lebihan hasil akan ditukarkan untuk mendapatkan barang-barang keperluan yang tidak dapat mereka keluarkan.
Masyarakat Melayu tradisional yang tinggal di pesisiran sungai dan kawasan pedalaman
menanam padi_sawah dan padi_huma. Penanaman padi adalah kegiatan pertanian sara diri utama.
Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai atau tanah rendah. Padi huma pula ditanam di kawasan bukit atau kawasan pedalaman. Kawasan penanaman padi di Tanah Melayu terdapat di Negeri Kedah, Pahang, dan Kelantan. pengairan penting dalam penanaman padi. Petani-petani akan membina terusan dan parit untuk tujuan tersebut.
Selain penanaman padi, pertanian sara diri juga mengusahakan penanaman tanaman lain seperti pisang, jagung, ubi kayu, dan buah-buahan. Di samping itu mereka juga menjalankan kegiatan menternak dan memburu binatang, mengumpulkan hasil-hasil hutan, menangkap ikan. Terdapat sebilangan kecil yang mengusahakan perlombongan sebagai kerja sambilan.
Di samping sistem ekonomi sara diri yang lebih menumpukan kepada kegiatan pertanian, masyarakat Melayu tradisional telah menjalankan sistem ekoriomi komersial berlandaskan perdagangan dan perlombongan. Sebelum campur tangan British, masyarakat Melayu tradisional ini telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Eropah, China, dan India melalui pelabuhan Singapura.
Di Negeri Johor, lada hitam dan gambir telah diusahakan antara tahun 1840 hingga tahun 1850- an di bawah Sistem Kangcu. Tanaman ini mendapat pasaran yang besar di Eropah dan Singapura. Lada hitam dan gambir ditanam di sepanjang sungai secara besar-besaran untuk tujuan eksport.
Sebelum campur tangan British, Negeri Johor terbukti sebagai sebuah negeri yang giat dalam perdagangan. Negeri Johor juga menghasilkan bähañ-bahan seperti getah perca, sagu, dan koko. Kayu balak, pengeluaran dieksport ke India di bawah kawalan Syarikat Peterson, Simons and Co. Kayu balak yang telah diproses dieksport ke China, Mauritius, Jawa, dan Sri Lanka.
Di Seberang Perai, buah pala, cengkih, dan tebu diusahakan oleh orang Eropah.Ubi kayu ditanam di Melaka dan dianggarkan bahawa terdapat 400 hektar ladang ubi kayu di Melaka pada tahun 1860.
Terengganu juga telah menjalankan perdagangan dengan Negeri China sebelum campur tangan British. Terengganu mengeksport emas bijih timah, rotan, dan damar. Sultan Terengganu menggalakkan usaha mencari gali emas di kawasan Ulu Nerus dan bijih timah di Kemaman.
Kegiatan ekonomi komersial juga amat jelas dalam bidang perlombongan. Perlombomngan bijih timah giat dija1ankan di negeri Perak terutamanya di kawasan Hilir Perak, Kinta, dan Larut. Lombong-lombong ini kepunyaan pembesar-pembesar Melayu. Orang Cina dibawa dari Pulau Pinang dan Melaka untuk mengusahakan perusahaan ini kerana mereka menggunakan teknologi moden seperti pam dedah dan roda air.
Di Selangor, perlombongan bijih timah dijalankan di Lukut dan kawasan Kelang. Di Negeri Sembilan, orang Cina telah melombong di Sungai Ujung sejak tahun 1828 lagi.
Sistem ekonomi komersial yang dijalankan memerlukan modal yang besar, teknologi moden, dan diusahakan dalam skala yang besar. Oleh sebab itu, modal dan kepakaran asing sangat diperlukan. Pada mulanya, modal Cina adalah lebih penting daripada modal Eropah.
Jelaslah bahawa sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisiorial bukan sahaja berbentuk sara diri, malah juga berbentuk ekonomi komersial sebelum campur tangan British. Kedua-diia bentuk sistem ekonomi ini dijalankan serentak.